שבת אחראי מסכת

דף ועמוד

דיבור המתחיל
בראשית אריה בבא מציעא דף קד ע"ב 3 שורות מלמטה אמר רב אידי בר 
אבין
 ואם מת
נח אריה בבא מציעא דף קה ע"א במשנה באמצע מתני' המקבל שדה מחברו ולא עשתה
לך לך אריה בבא מציעא דף קה ע"ב 5 שורות מלמעלה תנו התם המהלך בבית הפרס
וירא חיים בועז בבא מציעא דף קו ע"א 4 שורות מלמעלה אמר ליה זרעה חיטי ואזל הוא וזרעה שערי
חיי שרה חיים בועז בבא מציעא דף קו ע"א 8 שורות מלמטה אמר שמואל לא שנו אלא שזרעה וצמחה ואכלה חגב
תולדות חגי בבא מציעא דף קו ע"ב במשנה 6 שורות מלמטה מתנ' המקבל שדה מחברו לזרעה שעורים
ויצא

הלל

בבא מציעא דף קז ע"ב 2 שורות מלמעלה והסיר ה' ממך כל חולי אמר אמר רב זו עין...
וישלח

הלל

בבא מציעא דף קח ע"א 9 שורות מלמעלה אמר רב יהודה הכל לאיגלי גפא...
וישב

אריה

בבא מציעא דף כח ע"ב בהתחלה מתנה לית בה משום דינא דבר מצרא
מקץ

חיים

בבא מציעא דף קח ע"ב 13 שורות מלמטה הני זוזי טבי והני זוזי תקולי
ויגש

חגי

בבא מציעא דף קט ע"א 14 שורות מלמטה רב יוסף הוה ליה ההוא שתלא
ויחי

הלל

בבא מציעא דף קט ע"ב באמצע גופא אמר רב מניומי בריה דרב נחומי באתרא דשקיל
שמות

אריה

בבא מציעא דף קי ע"א 12 שורות מלמטה אריס אומר למחצה
וארא

חיים

בבא מציעא דף קי ע"ב במשנה 13 שורות מלמטה מתנ' המקבל שדה מחברו לשבוע אחד
בא

הלל

בבא מציעא דף קיא ע"א במשנה 8 שורות מלמטה מתני' אחד שכר אדם ואחד שכר בהמה
בשלח

חגי

בבא מציעא דף קיא ע"ב 22 שורות מלמטה ותנא דידן מה נפשך
משפטים-שקלים

אריה

בבא מציעא דף קיב ע"א באמצע המחהו אצל חנווני ואצל שולחני אינו עובר:
תרומה

חיים

בבא מציעא דף קיג ע"א 6 שורות מלמעלה אם יש עדים שתבעו
תצווה

(הלל)

בבא מציעא דף קיג ע"ב שורה ראשונה ת"ש אם חבל תחבל שלמת רעך