שבת אחראי מסכת

דף ועמוד

דיבור המתחיל
שופטים

אריה

סנהדרין דף ח ע"א באמצע 24 שורות מלמעלה כתיב ואצוה את שופטיכם בעת ההיא
כי תצא 

חיים

סנהדרין דף ח ע"א 5 שורות מלמטה וחכמים אומרים מוציא שם רע בעשרים ושלושה
כי תבוא

חגי

סנהדרין דף ח ע"ב בשורה האחרונה רב אשי אמר
ניצבים

הלל

סנהדרין דף ט ע"ב שורה שנייה מלמעלה ואיבעית אימא
וילך-נח

לא היה לימוד

וירא

אריה

סנהדרין דף י ע"א 18 שורות מלמעלה מכות בשלושה
חיי שרה

חיים

סנהדרין דף י ע"ב 4 שורות מלמעלה עיבור החודש בשלושה
תולדות

חגי

סנהדרין דף י ע"ב שורה שנייה מלמטה זמן נשיא צריך גדי סימן
ויצא

הלל

סנהדרין דף יא ע"א 13 שורות מלמטה ת"ר אין מעברין את השנה אלא אם כן ירצה הנשיא
וישלח

אריה

סנהדרין דף יא ע"א שורה אחרונה  תא חזי מאי איכא בין... 
וישב

חיים

סנהדרין דף יא ע"ב 21 auru, nknyv ת"ר על שלשה ארצות מעברין את השנה
מקץ

חגי

סנהדרין דף יב ע"א 7 שורות מלמטה  תנו רבנן אין מעברין את השנה מפני הטומאה
ויגש

הלל

סנהדרין דף יב ע"ב 8 שורות מלמעלה אמר מר רבי יהודה אומר
ויחי

אריה

סנהדרין דף יב ע"ב באמצע אמר מר שאין מעברין אלא אדר
שמות

חיים

סנהדרין דף יב ע"ב 3 שורות מלמטה  אמר רב יהודה אמר שמואל אין מעברין את השנה
וארא

אריה

סנהדרין דף יג ע"א 8 שורות מלמעלה מיתיבימ יום תקופה גומר דברי רבי יהודה  
בא

הלל

סנהדרין דף יג ע"ב 14 שורות מלמעלה סמיכת זקנים: ת"ר וסמכו זקני
בשלח

חגי

סנהנדרין דף יד ע"א 22 שורות מלמעלה אמר רבי יהושע בן לוי אין סמיכה בחוצה לארץ
יתרו

חיים

סנהדרין דף יד ע"א 11 שורות מלמטה  עריפת עגלה בשלושה
משפטים

אריה

סנהדרין דף טו ע"א באמצע ואדם כיוצא בהן
תרומה

הלל

סנהדרין דף טו ע"ב 19 שורות מלמעלה הארי והזאב
תצווה

{חגי}

סנהדרין דף טז ע"א באמצע שורה שנייה בשורות הרחבות ולא את כהן גדול