שבת אחראי מסכת

דף ועמוד

דיבור המתחיל
וארא

אריה

סנהדרין דף יג ע"א 8 שורות מלמעלה מיתיבימ יום תקופה גומר דברי רבי יהודה  
בא

הלל

סנהדרין דף יג ע"ב 14 שורות מלמעלה סמיכת זקנים: ת"ר וסמכו זקני
בשלח

חגי

סנהנדרין דף יד ע"א 22 שורות מלמעלה אמר רבי יהושע בן לוי אין סמיכה בחוצה לארץ
יתרו

חיים

סנהדרין דף יד ע"א 11 שורות מלמטה  עריפת עגלה בשלושה
משפטים

אריה

סנהדרין דף טו ע"א באמצע ואדם כיוצא בהן
תרומה

הלל

סנהדרין דף טו ע"ב 19 שורות מלמעלה הארי והזאב
תצווה

חיים

סנהדרין דף טז ע"א באמצע שורה שנייה בשורות הרחבות ולא את כהן גדול
כי תשא

חגי

סנהדרין דף טז ע"ב 15 שורות מלמטה אין עושים עיר הנדחת בספר
ויקהל

אריה

סנהדרין דף יז ע"א 9 שורות מלמטה מניין להביא עוד שלושה
פקודי

חיים

סנהדרין דף יח ע"א תחילת פרק שני כהן גדול כהן גדול
ויקרא

הלל

סנהדרין דף יט ע"א שורה 5 מלמעלה מת לו מת כו'
צו

גבי

סנהדרין דף יט ע"ב 12 שורות מלמעלה ואין נושאין כו'
שמיני

חגי

סנהדרין דף כ ע"א במשנה 17 שורות מלמעלה מתני' מת לו מת
תזריע

אריה

סנהדרין דף כא ע"ב במשנה מתנ'
מצורע חיים סנהדרין דף כא ע"א במשנה 6 שורות מלמעלה מתני' לא ירבה לו נשים
פסח אין לימוד
אחרי מות הלל סנהדרין דף כא ע"ב במשנה 13 שורות מלמעלה מתנ' לא ירבה לו סוסים
קדושים גבי סנהדרין דף כב ע"א בשורה הראשונה במתרחבות רבי שמעון בן אלעזר אומר משום רבי אליעזר בן פרטא
אמור חגי סנהדרין דף כב ע"ב 14 שורות מלמעלה אין רואין אותו כו':
בהר אריה סנהדרין דף כג ע"א בתחילת פרק שלישי זה בורר בשורה הראשונה דיני ממונות בשלושה
בחוקותי חיים  סנהדרין  דף כג ע"א בשורה הרביעית מלמטה  והא עדים כמומחים דמי
במדבר לא היה, אנשים לא היו 
נשא לא היה, שבועות 
בהעלותך  חגי  סנהדרין דף כג ע"ב באמצע בשורה 17 מלמעלה כי אתא רב דימי אמר רבי יוחנן
שלח לך

אריה

סנהדרין דף כג ע"ב בשורה האחרונה למטה כי אתא רב דימי אמר רבי יוחנן
קרח

גבי

סנהדרין דף כד ע"א 3 שורות מלמטה איתיביה רב אחא בר תחליפא לרבא
חקת

הלל

סנהדרין דף כד ע"ב בגמרא 11 שורות מלמטה גמ' משחק בקוביא מאי 
בלק

חגי

סנהדרין דף כה ע"א 10 שורות מלמטה ומפריחי יונים:
פנחס

הלל

סנהדרין דף כה ע"ב השורה השנייה במתרחבות תנא עוד הוסיפו עליהן הרועים
מטות

חיים

סנהדרין דף כו ע"א השורה השנייה במתרחבות מהי קשר רשעים 
מסעי

אריה

סנהדרין דף כו ע"ב 13 שורות מלמטה אוכלי דברי אחר פסולין לעדות