שבת אחראי מסכת

דף ועמוד

דיבור המתחיל
בראשית אריה בבא מציעא דף קד ע"ב 3 שורות מלמטה אמר רב אידי בר 
אבין
 ואם מת
נח אריה בבא מציעא דף קה ע"א במשנה באמצע מתני' המקבל שדה מחברו ולא עשתה
לך לך אריה בבא מציעא דף קה ע"ב 5 שורות מלמעלה תנו התם המהלך בבית הפרס
וירא חיים בועז בבא מציעא דף קו ע"א 4 שורות מלמעלה אמר ליה זרעה חיטי ואזל הוא וזרעה שערי
חיי שרה חיים בועז בבא מציעא דף קו ע"א 8 שורות מלמטה אמר שמואל לא שנו אלא שזרעה וצמחה ואכלה חגב
תולדות חגי בבא מציעא דף קו ע"ב במשנה 6 שורות מלמטה מתנ' המקבל שדה מחברו לזרעה שעורים
ויצא

הלל

בבא מציעא דף קז ע"ב 2 שורות מלמעלה והסיר ה' ממך כל חולי אמר אמר רב זו עין...
וישלח

הלל

בבא מציעא דף קח ע"א 9 שורות מלמעלה אמר רב יהודה הכל לאיגלי גפא...
וישב

אריה

בבא מציעא דף כח ע"ב בהתחלה מתנה לית בה משום דינא דבר מצרא
מקץ

חיים

בבא מציעא דף קח ע"ב 13 שורות מלמטה הני זוזי טבי והני זוזי תקולי
ויגש

חגי

בבא מציעא דף קט ע"א 14 שורות מלמטה רב יוסף הוה ליה ההוא שתלא
ויחי

הלל

בבא מציעא דף קט ע"ב באמצע גופא אמר רב מניומי בריה דרב נחומי באתרא דשקיל
שמות

אריה

בבא מציעא דף קי ע"א 12 שורות מלמטה אריס אומר למחצה
וארא

חיים

בבא מציעא דף קי ע"ב במשנה 13 שורות מלמטה מתנ' המקבל שדה מחברו לשבוע אחד
בא

הלל

בבא מציעא דף קיא ע"א במשנה 8 שורות מלמטה מתני' אחד שכר אדם ואחד שכר בהמה
בשלח

חגי

בבא מציעא דף קיא ע"ב 22 שורות מלמטה ותנא דידן מה נפשך
משפטים-שקלים

אריה

בבא מציעא דף קיב ע"א באמצע המחהו אצל חנווני ואצל שולחני אינו עובר:
תרומה

חיים

בבא מציעא דף קיג ע"א 6 שורות מלמעלה אם יש עדים שתבעו
תצווה

הלל

בבא מציעא דף קיג ע"ב שורה ראשונה ת"ש אם חבל תחבל שלמת רעך
כי תשא

חגי

בבא מציעא דף קיג ע"ב 4 שורות מלמטה ולמאי דסליק אדעתין מעיקרא
ויקהל-פקודי

אריה

בבא מציעא דף קיד ע"ב 15 שורות מלמעלה ת"ר ואם האיש עני הוא לא תשכב בעבוטו 
ויקרא

חיים

בבא מציעא דף קטו ע"א במשנה 19 שורות מלמעלה מתני' אלמנה בין שהיא ענייה בין שהיא עשירה אין ממשכנין אותה
צו

הלל

בבא מציעא דף קטז ע"ב שורה ראשונה בהתחלת פרק עשירי הבית והעליהשל שנים שנפלו
חג פסח

אין לימוד

שמיני

חגי ואריה

בבא מציעא דף קטז ע"ב במשנה בשליש התחתון של הדף מתני' הבית והעליה נפתחה העליה...
תזריע מצורע

חיים

בבא מציעא דף קיז ע"א למטה במשנה מתני' הבית והעליה של שניים שנפלו
אחרי מות קדושים

הלל

בבא מציעא דף קיז ע"ב 2 שורות מלמטה מי שהיה כותלו סמוך לגינת חבירו ונפל
בהר

אריה

בבא מציעא דף קיח ע"ב במשנה בשורה 4 מלמעלה מתנ' המוציא זבל לרשות הרבים
נשא

חגי

בבא מציעא דף קיח ע"ב בגמרא 5 שורות מלמטה גמ' אמר רבא בעיקרו כולי עלמא לא פליגי...
בהעלותך

חיים

סנהדרין דף ב ע"ב בגמרא 5 שורות מלמעלה גמ' אטו גזלות וחבלות לאו דיני ממונות נינהו 
שלח לך

הלל

סנהדרין דף ג ע"א 8 שורות מלמטה נזק וחצי נזק
קורח

חיים

סנהדרין דף ד ע"א שורה ראשונה א"ר יצחק
חוקת

אריה

סנהדרין דף ד' ע"ב 15 שורות מלמטה ודכולי עלמא יש אם למקרא?
בלק

חגי

סנהדרין דף ה' ע"ב 12 שורות מלמטה גופא אמר שמואל ב' שדנו דיניהם דין
פנחס

הלל

סנהדרין דף ו ע"ב בשורה הראשונה סרמ"ש בנק"ש סימן:
מטות מסעי

אריה

סנהדרין דף ו ע"ב שורה שלישית מלמטה היכי דמי גמר דין
דברים

אין לימוד - ערב 9 באב

ואתחנן

אין לימוד - לא היה מי שיארח

עקב

חגי

סנהדרין דף ז ע"א 10 שורות מלמטה אמ"ת ממו"ן ירא"ה סימן
ראה

הלל

סנהדרין דף ז ע"ב 13 שורות מלטה אשר תשים אשר תלמדם
שופטים

אריה

סנהדרין דף ח ע"א באמצע 24 שורות מלמעלה כתיב ואצוה את שופטיכם בעת ההיא
כי תצא 

חיים

סנהדרין דף ח ע"א 5 שורות מלמטה וחכמים אומרים מוציא שם רע בעשרים ושלושה
כי תבוא

חגי

סנהדרין דף ח ע"ב בשורה האחרונה רב אשי אמר
ניצבים

הלל

סנהדרין דף ט ע"ב שורה שנייה מלמעלה ואיבעית אימא
וילך

אריה

סנהדרין דף י ע"א 18 שורות מלמעלה מכות בשלושה